การจัดส่งสินค้า

1. สินค้าที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ทันทีที่พร้อมหรือผลิตเสร็จ

2. ต้องระบุที่อยู่สำหรับจัดส่งเมื่อส่งคำสั่งซื้อ

3. คุณอาจเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้ในกรณีพิเศษเท่านั้นและมีการปรึกษากับ SwagOn โดยจะขึ้นอยู่กับสถานะของการผลิตด้วย

4. SwagOn จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ หากที่อยู่ที่ระบุไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน และก่อให้เกิดเหตุสินค้าสูญหายระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า

5. บริการจัดส่งบางอย่างอาจโทรก่อนส่งมอบและจะจัดส่งเฉพาะในกรณีที่สามารถยืนยันรายละเอียดได้ หากเป็นไปได้โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แม้นอกเวลาทำการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบที่ตรงเวลา หากไม่มีการทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งได้

วิธีการขนส่ง / ติดตั้ง

6. SwagOn ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการขนส่งแบบใดพร้อมกับบริการจัดส่งที่เหมาะสม

7. SwagOn จะเป็นผู้พิจารณาว่าคำสั่งซื้อนั้นจะจัดส่งในแพ็คเกจเดียวหรือแบ่งส่งเป็นงวด ๆ ในบางกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นที่งวดการจัดส่งล่าช้า คุณยอมรับว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะส่งคืนสินค้าในงวดอื่น ๆ

ระยะเวลาจัดส่งไม่ใช่ข้อกำหนดตามสัญญา

8. SwagOn จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งภายในกรอบการส่งมอบที่สัญญาไว และเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอัตราการส่งมอบทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม SwagOn จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใด ๆ

การรับสินค้า การตรวจรับเมื่อส่งมอบ การตรวจสอบครั้งแรก

9. คุณตกลงที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับเพื่อยืนยันการจัดส่งว่าปราศจากข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ

10. หากทำการตรวจสอบแล้วคุณพบว่าผลิตภัณฑ์และบริการเสียหายคุณต้องบันทึกความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเซ็นชื่อส่งมายัง SwagOn ภายใน 14 วันของการจัดส่ง

11. SwagOn จะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือสินค้าที่เสียหายหลังจากผ่านไป 14 วันหลังจากส่งมอบแล้ว

12. คุณตกลงที่จะไม่ปฏิเสธการจัดส่งอันเนื่องมาจากการส่งเร็วกว่ากำหนดหรือส่งล่าช้าของงวดจัดส่ง

การคำนวณวันส่งมอบ

13. ปัจจัยบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SwagOn อาจทำให้วันที่จัดส่งของคุณล่าช้า มีความเป็นไปได้ที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยตอบสนองต่อการค้นหาโดย SwagOn หรือ บริษัท จัดส่ง ดังนั้น SwagOn เสนอบริการอัปเกทสถานะฟรีผ่าน www.swagon.co สำหรับการแจ้งเตือนการจัดส่งและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณได้อัพเดตอยู่เสมอ

14. การกระทำทั่วไปที่นำไปสู่ความล่าช้าในการรับสินค้าของคุณ:

การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ (เช่นการยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร)
การอัปโหลดไฟล์งานใหม่อีกครั้งหลังจากเลยกำหนดเวลาแล้ว
การอัปโหลดไฟล์งานที่ผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข
การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติดิจิตอลปรู้ฟหรือออนไลน์ปรู้ฟ
ที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์

15 . SwagOn จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้น

บริการลูกค้า

บัญชีผู้ใช้

บริการลูกค้า